اهداف انجمن

♦ اهداف انجمن
- - - - - - - - - - 
انجمن برگزارکنندگان نمایشگاه های بین المللی ایران در سال ١٣٨٤ توسط شرکت های فعال پیشرو در عرصه برگزاری نمایشگاه ها با هدف حفظ حقوق شرکت های عضو و اعتلای جایگاه صنعت نمایشگاهی کشور تأسیس شد.

اهداف کلی انجمن را میتوان در موارد زیر خلاصه نمود :

 • فراهم نمودن موجبات بهبود کیفیت و ارتقاء میزان بهره وری و دفاع از حقوق اعضاء در کلیه مراحل و مجامع
 • تلاش در راستای حمایت از اعضاء انجمن و اقدام جدی برای جلوگیری از رقابت های ناسالم در جهت برگزاری بهینه نمایشگاه های داخلی و خارجی
 • تلاش در جهت ایجاد بسترهای مناسب جهت سرمایه گذاری داخلی و خارجی به منظور کمک به ساخت و توسعه مجتمع های نمایشگاهی در سراسر کشور و بهبود کیفیت نمایشگاه ها
 • برگزاری و مشارکت در نمایشگاه ها و کنفرانس های بین المللی در داخل و خارج و اتخاذ تصمیم درباره قبول عضویت در تشکل ها و اتحادیه های داخلی و جهانی براساس ضرورت به منظور حفظ و تأمین منافع اعضاء انجمن و حفظ منافع کلی
 • مشارکت در تصمیم گیری های مربوط به برنامه های نمایشگاهی ایران و برنامه های مشارکت در نمایشگاه های خارج از کشور در جهت حفظ منافع ملی و منافع اعضاء انجمن
 • مشارکت در تدوین استانداردهای مورد نیاز نمایشگاهی و خدمات موضوع فعالیت انجمن و کنترل آن و کوشش در جهت رفع اختلافات فیمابین اعضا و عنداللزوم استفاده از حکمیت انجمن
 • مشاوره ، هماهنگی و مشارکت در خصوص صدور مجوز برگزاری نمایشگاه های داخلی و خارجی
 • برگزاری دوره های آموزشی و انجام تحقیقات علمی ، صنعتی و تجاری مورد نیاز اعضا و برگزاری همایش های تخصصی و میزگردها و همچنین حضور در همایش های مختلف داخلی و خارجی و تألیف و ترجمه مقالات علمی در زمینه موضوع فعالیت انجمن

♦ اختیارات و وظایف انجمن
- - - - - - - - - - - - - - - - -
حدود اختیارات و وظایف انجمن به شرح زیر می باشد:

 • کوشش در جهت استیفای حقوق و خواست های مشروع و قانونی اعضا
 • جمع آوری اطلاعات ، بررسی و تحقیق درباره مشکلات ، شناخت نیازها و اولویت ها
 • برنامه ریزی برای تأمین نیازها ، توسعه و گسترش فعالیت ها
 • کوشش در جهت ارتقاء ظرفیت تولید ، انتقال و نوآوری تکنولوژیک
 • تلاش در جهت بهبود کیفیت تولید ، از طریق بررسی ، شناخت و استقرار روش های نوین کنترل کیفیت برای حضور مؤثرتر و رقابت در بازارهای بین المللی و توسعه صادرات
 • کوشش در جهت هماهنگی در آموزش و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی و سایر دستگاه ها و نهادهای ذیربط برای انجام آموزش های مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار
 • همکاری در جهت تأسیس و تقویت شرکت های تعاونی مرتبط با وظایف انجمن
 • قبول مسئولیت و همکاری با وزارتخانه ها ، سازمانها و نهادهای رسمی در انجام وظایف و تکالیفی که این دستگاه ها به کانون های استانی انجمن محول می کنند و آمادگی برای ارائه مشورت های لازم به آنها
 • عضویت و ایجاد ارتباط با تشکل ها و سازمان های مرتبط با وظایف انجمن های یا کانون های استانی در داخل یا خارج از کشور در چارچوب فعالیت های و قوانین و مقررات کشور
 • جمع آوری حق عضویت و کمک های داوطلبانه به ترتیبی که در اساسنامه مقرر می شود
 • همکاری با انجمن های کارگری یا کانون های استانی و دیگر انجمن های کارفرمایی و سایر تشکل های کارفرمایی
 • ارائه نظر مشورتی و حقوقی درخصوص تهیه لوایح و طرح های مربوط به قوانین کار و تأمین اجتماعی و مسائل رفاهی و حقوق قانونی کارفرمایان به مراجع ذیربط
 • همکاری و مشارکت در جهت برگزاری نمایشگاه در داخل و خارج از کشور و اعزام هیئت های تخصصی جهت آگاهی از روش های نوین نمایشگاهی و بازاریابی
 • جمع آوری و تهیه اطلاعات لازم و آمار در زمینه کلیه فعالیت های مربوط به برگزاری نمایشگاه ها ، آبونمان مجلات و انتشارات ، ارائه نتایج مطالعات به منظور راهنمایی تمام کسانی که به طریقی در امر مشارکت و یا برگزاری نمایشگاه ها مباشرت دارند و نشر مطالب مفید برای اعضا و ایجاد شبکه اطلاع رسانی کشوری و جهانی
 • عقد هرگونه قرارداد با مؤسسات و انجام هرگونه معاملات مجاز مشروط به اینکه به قصد جلب نفع نباشد