درباره ما

انجمن برگزارکنندگان نمایشگاه های بین المللی ایران در سال ۱۳۸۴ توسط شرکت های فعال پیشرو در عرصه برگزاری نمایشگاه ها با هدف حفظ حقوق شرکت های عضو و اعتلای جایگاه صنعت نمایشگاهی کشور تأسیس شد.

تمامی اعضاء انجمن که عضویتشان توسط هیئت مدیره تصویب می گردد ملزم به امضاء مرامنامه انجمن و متعهد به رعایت دقیق کلیه مفاد آن می باشند. متن مرامنامه انجمن که به نوعی مانیفست انجمن نیز محسوب می گردد به شرح زیر است :

مرامنامه عضویت در انجمن صنفی برگزارکنندگان نمایشگاه های بین المللی ایران

انجمن برگزارکنندگان نمایشگاه های بین المللی ایران